سرویس هاستینگ لینوکس حرفه ای • لینوکس حرفه ای 1
  85   هزار تومان
  • 200 مگ فضا
  • 1 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 1
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش
 • لینوکس حرفه ای 2
  110   هزار تومان
  • 500 مگ فضا
  • 5 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 2
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش
 • لینوکس حرفه ای 3
  200   هزار تومان
  • 1 گیگ فضا
  • 10 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 3
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش
 • لینوکس حرفه ای 4
  300   هزار تومان
  • 2 گیگ فضا
  • 20 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 3
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش

 


 • لینوکس حرفه ای 5
  450   هزار تومان
  • 3 گیگ فضا
  • 30 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 5
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش
 • لینوکس حرفه ای 6
  600   هزار تومان
  • 5 گیگ فضا
  • 50 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه نامحدود
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش
 • لینوکس حرفه ای 7
  990   هزار تومان
  • 10 گیگ فضا
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه نامحدود
  • Email نامحدود
  • My SQL نامحدود
  • بک آپ هفتگی

  سفارش