سرویس هاستینگ لینوکس معمولی • لینوکس معمولی ای 1
  40   هزار تومان
  • 100 مگ فضا
  • 1 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 1
  • Email 10
  • My SQL 3
  • بک آپ ماهیانه

  سفارش
 • لینوکس معمولی ای 2
  55   هزار تومان
  • 200 مگ فضا
  • 2 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 1
  • Email 20
  • My SQL 5
  • بک آپ ماهیانه

  سفارش
 • لینوکس معمولی ای 3
  70   هزار تومان
  • 300 مگ فضا
  • 5 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 2
  • Email 30
  • My SQL 8
  • بک آپ ماهیانه

  سفارش
 • لینوکس معمولی ای 4
  85   هزار تومان
  • 500 مگ فضا
  • 8 گیگ ترافیک ماهانه
  • کنترل پنل: Cpanel
  • تعداد دامنه 3
  • Email 50
  • My SQL 10
  • بک آپ ماهیانه

  سفارش